Všeobecné obchodné podmienky – Bistro

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je DAKSIS MONT s.r.o.
Myslavská 2/b
040 16 Košice
IČO: 44 025 351
IČ DPH: SK2022558417
a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránkach aquareina.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

Mobil: + 421 907 66 22 32
Email: info@aquareina.sk

ZÁKLADNÉ POJMY

 • Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť DAKSIS MONT s.r.o. 

Zákazníkom sa rozumie užívateľ donáškovej služby  aquareina.sk

 • Objednávať si môže tovar zákazník starší ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený.

Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránke www.aquareina.sk.

SORTIMENT

 • Zoznam tovarov je uvedený na stránkach www.aquareina.sk. Predmetom obchodovania sú alkoholické, nealkoholické nápoje, cigarety a pochutiny.

 • Po individuálnej dohode so zákazníkom je možné dodať tiež tovar, ktorý sa v našej ponuke nenachádza.

CENA

 • Zákazník je povinný oboznámiť sa pred nákupom s ponukou a aktuálnymi predajnými cenami tovarov, ktoré sú uvedené na internetových stránkach www.aquareina.sk.

 • Uvádzané ceny sú pre zákazníka konečné a platné k okamihu uzatvorenia objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo aktualizovať cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovať zákazníka. Dodávateľ je platcom DPH.

 • Cena za dovoz nákupu je od 1,00€ – 3,00€ v rámci mesta Košice

 • Cena za dovoz nákupu mimo mesta Košice bude určená telefonicky podľa vzdialenosti.

 • Minimálna hodnota objednávky je 5€

OBJEDNÁVKA A DODÁVKA TOVARU

 • Objednávky sa uskutočňujú na internetovej stránke www.aquareina.sk, telefonickou objednávkou alebo inou formou elektronickej komunikácie. Tovar je možné objednať len v merných jednotkách uvedených v cenníku. Pri každej objednávke dodávateľ kontaktuje zákazníka telefonicky. V prípade, že objednaný tovar bude vypredaný a dodávateľ nebude schopný objednávku uspokojiť v určenom čase, bude o tejto skutočnosti zákazník vopred informovaný.

 • Zákazník bude vopred informovaný o čase dodania tovaru telefonicky. Zákazník je povinný zdržiavať sa v určenom čase na mieste doručenia a prevziať si objednaný tovar. V prípade, že zákazníkovi nevyhovuje určený termín dodania tovaru, je povinný telefonicky kontaktovať dodávateľa za účelom stanovenia nového termínu. Miestom doručenia je považovaný vstupný priestor do budovy bydliska alebo sídla firmy. Tovar sa doručuje v rámci Košíc a okolia. V prípade požiadavky na dovoz tovaru mimo Košíc, platia individuálne podmienky dohodnuté medzi dodávateľom a zákazníkom.

 • Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru. Cena za nákup a doručenie tovaru je platená v hotovosti na mieste doručenia, alebo inak dohodnutým spôsobom.  Zákazník sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Dodanie tovaru sa realizuje prostredníctvom dobierky. Daňový doklad bude zákazníkovi doručený na základe požiadavky.

 • Pri neprevzatí tovaru má dodávateľ právo žiadať poplatok z neakceptovania objednávky vo výške ceny za dodávku tovaru, t.j. 10 EUR plus storno poplatok 5 EUR. Neplatí v prípade uznanej reklamácie.

STORNO OBJEDNÁVKY

 • Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky bez udania dôvodu maximálne do 5 minút po objednaní.

PREVÁDZKOVATEĽ SA ZAVÄZUJE

 • Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka, v určenej cene u a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia, v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Miestom určenia sa rozumie adresa dodania.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • www.aquareina.sk dodržuje pravidlá o ochrane osobných údajov. Zaväzuje sa, že tieto údaje použije len pre zabezpečenie služieb obchodu v nevyhnutnom rozsahu a neposkytne ich bez vedomia zákazníka tretej osobe.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami internetového obchodu aquareina.sk a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 • Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.

Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 1. 9. 2018.

 

  1.